Onze visie

kindertekening: vogel met nest
Wie zijn we?

De Vlieger, da’s eigenlijk thuiskomen op school. Een veilig nest voor kinderen, leerkrachten en ouders. “Tope tegare” geëngageerd werken aan een sterke school. Van tijd tot tijd met een hoek af en het glas altijd halfvol!

kindertekening:  vliegtuig
Wat doen we?

We laten elk kind zijn eigen talenten ontdekken en groeien. Met een focus op geloof in eigen kunnen en zelfsturing. Elk kind wordt copiloot van zijn eigen leertraject. Mooi binnen of lekker buiten de lijntes aan ’t kleuren op het ‘Vliegerspeelveld’.

kindertekening: luchtballon
Wat willen we?

Dat Vliegeniers kinderen zijn met goesting in ’t leven. Ze zoeken en vinden hun weg en blijven op ontdekking gaan. Ze zijn kritisch, ze denken mee, ze praten mee en ze bouwen mee aan een mooie wereld …

Starterskid(t)

De starterskid(t) is een infoboekje waarmee wij nieuwe gezinnen wegwijs maken in het reilen en zeilen op De Vlieger. Elk schooljaar verandert er hier of daar wel iets, daarom blijft de starterkid(t) ook voor alle gezinnen interessant.

Onze pijlers

Kind centraal

Kinderen au sérieux nemen betekent dat je op een eerlijke manier rekening houdt met hun inbreng.

Luisteren naar kinderen betekent dat je hun manier van denken en oplossen ook durft te volgen, ook al is dit niet direct de beste oplossing volgens het boekje. Het betekent ook dat je kinderen aanvaardt zoals ze zijn. Dat ze de veiligheid voelen van ‘hier kan ik echt mezelf blijven, hier moet ik geen masker opzetten, want ik mag zijn wie ik ben’.

Voor ons zijn kinderen evenwaardig aan volwassenen, maar we verwachten natuurlijk niet dat ze zich hierook als volwassenen gedragen.

Een school waar het kind au sérieux genomen wordt

‘Groot worden’ vraagt een leerproces dat slechts stap voor stap kan opgenomen worden. Kinderen moeten de kans krijgen hun eigen weg te gaan en om daarin ook gerespecteerd en begeleid te worden.

Dan is de vraag niet: ‘Hoe kan ik de kinderen motiveren?’, maar wel: ‘Hoe kan ik de motivatie van de kinderen ontdekken en er zinvol mee omgaan?’

Een leefschool

Samenleven houdt in dat er een solidaire sfeer is en dat er een echt ‘wij-gevoel’ heerst op de school. Solidariteit betekent respect hebben voor een ander, maar ook zich engageren en opkomen voor elkaar. Niet enkel het individu is belangrijk, ook het bevragen van elkaar en samen iets leren om een goed resultaat te bekomen voor de hele groep.

Goed samenleven gaat niet vanzelf, ook dit moet geleerd worden:

– Regels en afspraken zijn noodzakelijk als je vreedzaam met elkaar wil samenleven. Kinderen en volwassenen zoeken samen naar grenzen en maken afspraken, ook al is dit soms moeilijk.

– Conflicten en ruzies hoeven niet steeds op voorhand vermeden te worden.

Goed samenleven gaat niet vanzelf ook dit moet geleerd worden

– Leren onderhandelen, het standpunt van de ander leren begrijpen, compromissen sluiten … vinden wij even belangrijke leerprocessen als rekenen en schrijven.

– Elkaar helpen om iets te bereiken vinden we zinvoller dan de ieder-voor-zich-mentaliteit.

– Verdraagzaamheid mag geen loos woord worden: respect voor het unieke in jezelf en een ander gaan hand in hand.

Wij willen een school waar kinderen, ouders, leerkrachten en andere participanten zich thuis voelen en met elkaar betrokken zijn. Een school waar iedereen elkaar kent en zich verantwoordelijk voelt voor de anderen. Zo voel je ’Dit is onze school!’.

Ervaringsgericht

We leren door te leven. Leven betekent handelen, dingen echt ervaren, zelf oplossingen zoeken, beslissingen durven en kunnen nemen. Leven betekent ook zich lichamelijk kunnen uiten, zich emotioneel kunnen uitdrukken, eigen emoties en die van anderen erkennen en ermee leren omgaan.

Ervaringsgericht werken is niet alleen veel ervaringen opdoen, maar ook stilstaan bij wat ervaren wordt: ‘Waar ben ik mee bezig, hoe voel ik mezelf daarbij en wat gebeurt hiermee in de groep?’.

Uiteindelijk beogen we met het ervaringsgericht leren dat we voortdurend werken vanuit de leefwereld van de kinderen.

Een school waar leren door ervaren belangrijk is

Wat boeit hen op dit ogenblik? Waarom wordt er op een bepaalde manier gereageerd? Wat zijn hun interesses en motivaties? Alle facetten van het kind moeten dus volop kansen krijgen om tot ontplooiing te komen.

Tegelijk leren kinderen omgaan met de gevolgen van de keuzes die ze maken.

Kinderen mogen ook fouten maken en moeten daartoe zelfs de kans krijgen, omdat dit nog altijd een zinvolle ‘leerschool’ voor hen is. Het experimenteren is hierbij niet onbelangrijk.

Waarden verkennen

We willen als school ook bepaalde waarden overbrengen naar de kinderen.

Waarden zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid en openstaan voor andere culturen vinden wij zeer belangrijk om mee te geven. We grijpen elke gelegenheid aan om zaken hierrond bespreekbaar te stellen, met als doel dat kinderen deze waarden vol engagement zelf gaan naleven.

Een school waar waarden verkend worden

Welbevinden

Kinderen kunnen pas ten volle leren in een sfeer waar ze zich veilig voelen. Enerzijds moet er in de school rust en geborgenheid zijn, waardoor kinderen zich goed kunnen voelen in hun eigen vel. Anderzijds moeten ze er constant uitgedaagd worden. We willen graag dat de kinderen zich vrij kunnen uiten in beeld, taal en beweging. Expressie is essentieel voor iedereen en mag niet gereduceerd worden tot zomaar een knutsel- of turnuurtje. Expressie is noodzakelijk verbonden met wat ervaren wordt en moet dus ook gestimuleerd worden.

Een school waar je je goed voelt

Vrije expressie geeft ons een uitgelezen kans de mogelijkheden en interesses van de kinderen te leren kennen. Aansluiten bij de competenties en motivaties die een kind reeds bezit kan niet vanuit ontwikkelingspsychologische inzichten alleen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn natuurlijk wel een hulpmiddel voor leerkrachten om de vrije expressie van kinderen te leren kaderen en om daar iets zinnigs mee te doen.

Op maat

Het werken op eigen tempo is een winstpunt voor allen. Het ene kind zal zich niet vervelen omdat de leerstof te traag aangeboden wordt. Het heeft minder hulp nodig en kan dus zelfstandiger, sneller en op een hoger niveau werken in de klas. Het andere kind hoeft zich niet verlegen te voelen omdat het nu eenmaal wat meer tijd nodig heeft om de basisleerstof en -vaardigheden aan te leren.

Een school waar je kan leren op eigen tempo en niveau

Integendeel, hij of zij kan rekenen op deskundige steun van de begeleider, maar ook op die van andere leefgroepsgenoten

We zijn geïnteresseerd in de vooruitgang van elk kind individueel. Kinderen worden niet beoordeeld volgens de prestaties van anderen, maar op hun eigen vooruitgang.

Kind centraal

Voor ouders is hun kind hun dierbaarste bezit. Van zodra het kind school loopt, vertrouwen zij het voor een grote tijd van de dag aan anderen toe.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat ouderparticipatie verrijkend is voor zowel de kinderen, de begeleiders als de ouders zelf. Maar ook de school op zich wordt er beter van. Ouders nemen op De Vlieger dan ook een heel belangrijke plaats in. We zouden zelfs durven te zeggen: je kind inschrijven is ook jezelf inschrijven!

Onze ouders worden op drie niveaus bij de school betrokken:

1.  Het kind: er worden per schooljaar twee (kleuter) tot vier (lager) vaste momenten afgesproken waarbij de ouders het met de begeleiders kunnen hebben over de evolutie van hun kind. Anderzijds zijn er zeker ook genoeg gelegenheden voor een losse babbel: een onthaalmoment ’s morgens, bij het meehelpen in de leefgroep, bij een project …

Je kind inschrijven is ook jezelf inschrijven!

2.  De leefgroep: geregeld komen de ouders en de begeleiders van één leefgroep samen op een leefgroepsvergadering. Hierop wordt het reilen en zeilen van de groep besproken. Ook praktische hulp bieden in de groep is een manier om betrokken te zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het mee helpen denken rond een project, het niveaulezen, ondersteuning bij contract- en hoekenwerk, het zwemmen …

3.  De school: op regelmatige basis komt de algemene oudervergadering bijeen om de belangrijke lijnen binnen het schoolbeleid mee te bepalen. Deze vergadering, die wij schooloverleg noemen, staat open voor alle ouders.

De schoolraad is het officiële overlegorgaan van het GO!. Hierin is steeds een ruime afvaardiging vanuit de ouders gegarandeerd. Daarnaast zijn er nog het schoolbestuur en de werkgroepen. Naast vaste werkgroepen zoals infrastructuur, financiën, communicatie en evenementen richten we ook ‘ad hoc werkgroepen’ op wanneer daar nood aan is.