Voor welke kinderen kan ik aanmelden?

Alle kinderen, van peuters tot en met het 6e leerjaar.
Dus zeker ook voor de kinderen geboren in 2021, die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2023.
‘Oudere’ kinderen (alle andere geboortejaren) die volgend schooljaar van school willen veranderen.

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen.
Na afloop van de aanmeldingsperiode ordenen we alle aangemelde kinderen bij de correcte klas/geboortejaar.
Daarna krijg je bericht of er een plaats kan worden toegewezen of niet. Indien we plaats hebben (= toewijzing), kom je langs op school om je kind in te schrijven. Het is dus ook mogelijk dat er geen toewijzing (= geen plaats) kan gebeuren.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. 
Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen.
Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.


Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 1. Broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. plusbroers en -zussen).

Wie krijgt voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?

Of een kind een ’toewijzingsticket’ krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Sommige categorieën van kinderen krijgen voorrang.

We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:

1ste voorrangsgroep
Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school.
Kinderen met een ouder die werkt in de school waarvoor ze aanmelden.

2de voorrangsgroep: afstand

9% van de open plaatsen worden toegekend aan de leerlingen die het dichtst bij de school wonen.

3de voorrangsgroep: indicator- en niet-indicatorleerlingen

Een indicatorleerling is een leerling van wie (1) de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of (2) het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs. De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen.

Met een korte bevraging gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling. Zijn er voor een school minder aanmeldingen van indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor indicatorleerlingen? Of omgekeerd, zijn er voor een school minder aanmeldingen voor niet-indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor niet-indicatorleerlingen? Dan gaan die resterende vrije plaatsen naar de leerlingen uit de andere groep die nog geen toewijzing konden krijgen.

Kinderen waarvan de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet hebben ingevuld, komen aan de beurt bij de groep niet-indicatorleerlingen.

Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Een indicatorleerling is een leerling van wie:

 1. De moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft;

en/of

 1. het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

We streven naar een evenwicht.  40% indicator kinderen en 60% niet-indicator kinderen. Zo verdelen we de vrije plaatsen op dezelfde manier (40%-60%). Op die manier worden dus plaatsen ‘gereserveerd’ voor beide groepen.

Welk adres geef ik op? Wat als we binnenkort verhuizen?

Eén officieel adres van het kind: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of internaat geldt niet.

Ouders die gaan verhuizen, kunnen bij aanmelding hun nieuwe adres opgeven als zij op het moment van inschrijving een bewijs kunnen voorleggen (bv. een huurovereenkomst of een aankoopakte) dat ze effectief gaan verhuizen.

Hoe berekenen we de afstand?

We baseren ons op de wandelafstand van thuis naar de school.

De afstand wordt berekend via Google Maps.
Thuisadres = domicilieadres
Schooladres = Rogierlaan 12, 8400 Oostende

Bij ex-aequo zal loting bepaling aan wie de plaats toegewezen zal worden.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kan je gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldperiode.

Neem hiervoor eerst contact op met de school. We vernietigen je eerdere aanmelding en je kan vervolgens een nieuw formulier aanmaken.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem contact op met de school. Wij zullen een afspraak met je maken om samen het formulier op school in te vullen.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een e-mail waarin het resultaat van je aanmelding staat. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

1. Je kan je kind inschrijven (= toewijzing).

2. Je kan je kind niet inschrijven (= niet-toewijzing wegens overcapaciteit).
Als er in de toekomst een plaats vrijkomt, neemt de school zelf contact met je op. Als je bijgevolg wilt, kan je je kind alsnog inschrijven bij ons op school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school inschreef.

Wat moet ik meenemen als ik naar school kom om mijn kind te laten inschrijven?

De Kids-ID, ISI+kaart of een ander document. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en de geboortedatum.

Als je kind een indicatorkind is, dan moet je bij de inschrijving op school documenten meebrengen om te bewijzen dat jouw gezin een schooltoelage ontvangt. 
Je moet een verklaring op eer ondertekenen dat de mama geen diploma van het secundair onderwijs heeft gehaald.

Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt via e-mail een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als wij op dat ogenblik geen vrije plaats meer hebben. Je kind komt automatisch op een lijst te staan. Je hoeft niet langs te komen op de school.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is een objectief bewijs van jouw plaats op de lijst van onze school. Als er in onze school een plaats vrijkomt en jouw kind staat op dat moment bovenaan de lijst, dan neemt de school contact met je op. De volgorde van de wachtlijst geldt tot 30 juni van het nieuwe schooljaar.

Wat als ik mijn kind met zijn ‘toewijzingsticket’ niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Indien je dit niet deed, vervalt jouw toewijzing voor een school. Het is dus zeker aan te raden om tijdig een afspraak te maken met de school.

Hoe meld ik meerdere kinderen van hetzelfde gezin aan?

Je meldt elk kind aan met zijn gegevens. Je krijgt per kind een bevestigingsmail.

Hoe worden kinderen gerangschikt die geen plaats konden krijgen op onze school?

Kinderen die geen plaats konden krijgen op onze school, staan in het inschrijvingsregister van onze school met vermelding ‘geweigerd’.

Indicatorleerlingen staan in de IND-lijst en niet-indicatorleerlingen staan in de n-IND-lijst. We ordenen de leerlingen per groep op basis van loting.

Wat gebeurt er als ik foute informatie geef over onze gezinssituatie?

Als bij het inschrijven blijkt dat je met opzet foute informatie hebt ingevuld in het aanmelddossier dan zal de school jouw kind niet inschrijven. Je kunt je kind dan pas tijdens de latere inschrijvingsperiode inschrijven.

Wat met de privacy?

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen gebruikt worden om:

 1. Je kind te rangordenen.
 2. Ons toe te laten je te contacteren en je kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels.
 3. Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van jouw kind een tweede dossier geopend wordt.
 4. Zoals bepaald in de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan je inzage krijgen in de gegevens die over jouw of jouw kind bewaard worden en die eventueel verbeteren.
  Contacteer hiervoor saar.trybou@leefschooldevlieger.be